Intézkedési terv

INTÉZKEDÉSI TERV
Cogito Általános Művelődési Központ
Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola

Készült az Emberi Erőforrások Minisztériumának Intézkedési terve alapján.

Művészeti iskolánk közel ötven telephelyen működik! Bár működésünk jellemzője a telephelyi
működés, mely során figyelembe kell vennünk a befogadó intézmény intézkedéseit, de ezen túl önálló
intézményként saját felelősségünk van az általunk szervezett oktatásért. A fenti sajátosságból
következően intézkedési tervünk egy rövid általános protokollt tartalmaz.

Működésünk előbb említett sajátossága határozza meg a jelenlegi járványügyi helyzetben használatos
intézményi protokollt, melynek egyik pillére: alkalmazkodás a telephelyi szokásrendhez.

Ez azt jelenti, hogy minden munkatársunk – a belépéstől az óra megkezdéséig illetve az óra
befejezésétől az intézményből való távozásig – köteles annak a telephelynek a járványügyi
protokollját, intézkedési tervét megismerni és betartani, ahol művészeti csoportokat vagy egyéni
zeneoktatásban részt vevő növendékeket oktat! Az órán viszont a saját protokollunkat kell
betartania. Ez a másik pillér, és ennek részletezését találjátok alább.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A TELEPHELYEKEN TARTOTT TANÓRÁK LÁTOGATÁSA

A művészeti iskola tanóráit kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes
dolgozó vehet részt.

A szülőket tájékoztatni kell arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK
aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni,
ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus,
aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi
zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által
kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

Az intézmény (telephely) területén és az intézmény (telephely) épülete előtt a csoportosulásokat
kerülni kell.

Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben
nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanítási órákon,
foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben. A táncórák
előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő
csoportosulás.

A gyakorlati foglalkozások (képzőművészet, bábjáték) során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani
kell. A gyakorlati képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – felületi
fertőtlenítőszerrel tisztítani kell.

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket nem tartunk. A kapcsolattartás egyéb
(elektronikus) módjai közül kell választani.

Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető (a telephely igazgatója) előzetes
engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.

Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket
megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell
biztosítani a személyes tisztaságot.

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a
folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden
zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és
környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.

Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél gyakoribb, nyitott
ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása.

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére
előírt karantén időszakára.

A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

ZÁRADÉK
Tudjuk, hogy szinte iskolánként másként kezelik az igazgatók a művészeti iskola tevékenységét.
Tudomásunk szerint az EMMI Köznevelési Államtitkársága a művészeti iskolák vonatkozásában
levelet küld a tankerületi központoknak és az intézményeknek. Annak megjelenéséről külön értesítést
küldünk.

Salgótarján, 2020. szeptember 09.

Tóth László
intézményegység-vezető