Szín- és bábművészeti ág

Az alapfokú és a továbbképző művészetoktatás keretében folyó színházi-bábszínházi nevelés lehetőséget biztosít a színművészet-bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait.

A képzés lehetővé teszi a színművészet területén a minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvételt; a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését; differenciált feladatokon keresztül a dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, azok széles körű alkalmazását;

 • az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerését; a színjáték kulturális tradícióinak megismerését;
 • a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítését;
 • azt, hogy a tanulók az élet más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a színjátékban is alkalmazni tudják;
 • minél több élő és felvett színházi előadás – köztük társaik által készített produkciók – megtekintését;
 • a színházi-drámai formával való kísérletezést, továbbá a színjátéknak mint művészi kommunikációs formának megtapasztalását,
 • azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, illetve a létrejött előadást bemutathassák; a közös alkotómunka örömteli együttlétét;
 • az önkifejezést;
 • az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik felismerésére, és azokat a színházi tanulmányaik során hasznosítani is tudják.

A képzés lehetővé teszi a bábművészet területén a minél változatosabb bábos tevékenységformákban való részvételt;

 • a bábos és maszkos játékok kulturális tradícióinak megismerését;
 • a bábszínpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését (pl. tér, idő, kép, ritmus, tempó stb.);
 • az alapvető bábszínpadi technikák megismerését;
 • a bábjátékos technikákkal való kísérletezést, továbbá a bábjáték mint művészi kommunikációs forma megtapasztalását,
 • a tanulók bábjátékkal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítését;
 • a tanulók képesség és adottság szerinti differenciált foglalkoztatását;
 • az önkifejezést;
 • az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik felismerésére, és azokat bábos tanulmányaik során hasznosítani is tudják;
 • a tanulók másutt szerzett ismereteinek (pl. tánc- és mozgásművészet, dráma, történelem, irodalom, vizuális kultúra stb.) alkalmazását, esetenként integrálását;
 • azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, illetve a létrejött előadást bemutathassák;
 • minél több élő és felvett bábelőadás – köztük társaik által készített produkciók – megtekintését.

 

Színjáték tanszak

Iskolánkban az új tanszakfelosztás szerint az előképző 1-2. és az alapfok 1-4. évfolyamon a következő tantárgyakat tanulják növendékeink heti négy óra időtartamban:

Tantárgy Előképző Alapfok
1. 2. 1. 2. 3. 4.
Dráma és színjáték 4 óra 4 óra 3 óra 3 óra 3 óra 3 óra
Beszéd és vers 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra

 

Iskolánkban az alapfok 5-6. évfolyamon valamint a továbbképző 7-10. évfolyamon a következő tantárgyakat tanulják növendékeink heti négy óra időtartamban:

Tantárgy Alapfok Továbbképző
5. 6. 7. 8. 9. 10.
Dráma és színjáték 3 óra 3 óra 3 óra 3 óra 3 óra 3 óra
Beszéd és vers 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra

 

Bábjáték tanszak

Iskolánkban az előképző 1-2. évfolyamon, az alapfok 1-6. évfolyamán valamint a továbbképző 7-10. évfolyamán a következő tantárgyakat tanulják növendékeink heti négy óra időtartamban:

Tantárgy Előképző Alapfok
1. 2. 1. 2. 3. 4.
Bábjáték 4 óra 4 óra 3 óra 3 óra 3 óra 3 óra
Beszéd és vers 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra

 

Tantárgy Alapfok Továbbképző
5. 6. 7. 8. 9. 10.
Bábjáték 3 óra 3 óra 3 óra 3 óra 3 óra 3 óra
Beszéd és vers 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra