Táncművészeti ág

Társastánc tanszak

Az alapfokú oktatás célja a társastánc iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek szakirányú fejlesztése. A főtárgyak és kötelező tantárgyak tanulása során a tanulók jártasságot szereznek a különböző társastáncokból. Megismerik azok történetét, a hozzátartozó viselkedés szabályait és a mindennapok magatartásformáit.

A társastánc tanszak további célja, hogy törekedjen a társastánc minél teljesebb megismertetésére, megszerettetésére, értékeinek megvédésére. Sajátos eszközeivel segítse a tanulók személyiségének formálását. Késztesse a tanulót hatékony, önálló tanulásra, a tanultak gyakorlati alkalmazására az élet minden területén

Kiemelt kompetenciák a társastánc területén

Szakmai kompetenciák

 • A mozgás és a zene kapcsolatának kialakítása, összhangja
 • A helyes testtartás, a tudatos légzés megismerése
 • A társastánc alapjainak, technikai elemeinek ismerete
 • A kombinációk, etűdök, koreográfiák kivitelezése
 • A képességek (a ritmusérzék, a tér– és formaérzék, a stílusérzék, előadói készség, koncentrálóképesség) fejlesztése
 • A viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak elsajátítása, alkalmazása
 • Az idegen szavak, kifejezések kiejtése, alkalmazása
 • A táncok történeti háttérének ismerete
 • A historikus táncok ismerete

Személyes kompetenciák

 • Az esztétikai érzék fejlesztése
 • A tánc iránti szeretetet mélyítése
 • Lelkiismeret, önfegyelem, önkontroll kialakítása
 • A fizikai és lelki állóképesség fejlesztése
 • Az értelmi és érzelmi intelligencia szintjének emelése
 • A múlt és jelen értékeinek befogadására nevelés

Társas kompetenciák

 • A közösségi magatartás (közös alkotás öröme, alkalmazkodás, kapcsolatteremtés, aktív szerepvállalás, a társak elfogadása, tiszteletben tartása) formáinak kialakítása, gyakorlati alkalmazása.
 • A táncos partnerkapcsolat kialakítása
 • Csoportos bemutatásnál a figyelmes együttműködésre nevelés
 • A táncművészetek iránti érdeklődés felkeltése
 • A környezet megóvásának fontossága
 • Az egymás megsegítése és saját egészségünk megóvása iránti igény kialakítása

Módszerkompetenciák

 • A nyitottságra, az ismeretek befogására nevelés
 • A tanulás tanulása (a rendszeres és igényes munkára, a hatékony, önálló gyakorlásra nevelés)
 • Művészi önkifejezés fejlesztése
 • Az esztétikai érzék fejlesztése a táncelőadások rendszeres látogatásával, táncelemzéssel
 • A kiemelkedő alkotók megismerése a hazai és nemzetközi társastáncmozgalomban
 • Az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazása
 • Tehetséggondozás, a tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra

 

Iskolánkban a társastánc tanszakon az előképző 1-2. évfolyamon valamint az alapfok 1-4. évfolyamán a következő tantárgyakat tanulják növendékeink heti négy óra időtartamban:

Tantárgy Előképző Alapfok
1. 2. 1. 2. 3. 4.
Gyermektánc 4 óra 4 óra
Társastánc 4 óra 4 óra 4 óra 4 óra
               

 

Néptánc tanszak

A néptánc oktatása elősegíti néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újraalkotását, kulturális örökségünk megbecsülését. A tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a tánc színpadi megjelenítése is, amely egyrészt a művészi megtapasztalás élményét teszi lehetővé a tanulók számára, másrészt kulturális szerepvállalása révén a nagyközönség számára is hozzáférhetővé teszi táncos hagyományainkat.

Az alapfokú művészetoktatásban középpontba került a tanulók technikai felkészültségének megalapozása, amely során alkalmassá válnak a különböző táncok újraalkotására, szabad és kötött formákban történő megjelenítésére. Előtérbe került a helyi táncanyag, tánchagyomány tanításának elsődlegessége, amely végigkísérheti az egész oktatási folyamatot. Nagyobb szabadságot biztosít a pedagógus számára a képzés megtervezésében, ugyanakkor biztosítja az intézmények közötti átjárhatóságot.

A néptánc oktatása során a kulturális értékek közvetítése nem elsősorban a képességek függvénye, hanem a képességek fejlesztésének lehetséges színtere. Lehetővé teszi mindenki számára – beleértve a kisebbségeket valamint a hátrányos helyzetű gyermekeket is – az önkifejezés és azonosulás esztétikai útjának elérését, segítve ezzel a személyes kreativitás kibontakozását és az egyéniség fejlődését.

A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása és elmélyítése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a mozgáskultúra megalapozása és fejlesztése, a tánc, mint a közösségteremtés és közösségformálás lehetséges eszközének értelmezése.

Kiemelt kompetenciák a néptánc területén

Szakmai kompetenciák

 • A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése
 • A hagyományos népi játékmód ismerete
 • Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggő rendszerének értelmezéséhez
 • A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása
 • A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása
 • Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása
 • A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakorlati alkalmazása
 • A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és a társasági táncélet alkalmainak megismerése
 • A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése
 • Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően
 • A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak megismerése

Személyes kompetenciák

 • Az esztétikai érzék fejlesztése
 • A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés
 • Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés
 • Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés
 • A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése
 • A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése
 • A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása

Társas kompetenciák

 • A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság kialakítása
 • A másság elfogadásának képessége
 • Az önálló döntéshozatal képessége
 • Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás
 • A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése
 • A szabálytudat kialakítása
 • A csoportnorma kialakítása
 • A segítő életmódra nevelés s a szociális érzékenység fejlesztése
 • A közösségi szemlélet kialakítása
 • A környezet megóvásának fontossága
 • Az egészséges életmód igénye

Módszerkompetenciák

 • Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése
 • Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása
 • Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések
 • Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége
 • A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása
 • A hatékony önálló tanulásra nevelés
 • Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más környezetben is
 • A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés

 

Iskolánkban a néptánc tanszakon az előképző 1-2. évfolyamon valamint az alapfok 1-4. évfolyamán a következő tantárgyakat tanulják növendékeink heti négy óra időtartamban:

 

Tantárgy Előképző Alapfok
1. 2. 1. 2. 3. 4.
Népi gyermekjáték 4 óra 4 óra
Néptánc 4 óra 4 óra 2 óra 2 óra
Folklórismeret 2 óra 2 óra